CZ EN DE RU

World of Insulators

Your Insulators Partner

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Elektroporcelán a.s. – prodej

 

1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky Elektroporcelán a.s. – prodej (dále jen VOP-p) se aplikují na prodej veškerých produktů (dále jen Zboží) společnosti Elektroporcelán a.s. se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15, Česká republika, dále jen Prodávající a aplikují se, jestliže nebyly do uzavření kupní smlouvy rozporovány Kupujícím nebo jestli se obě strany nedohodly jinak.
1.2. Dodatky k podmínkám a jejich změny jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly sjednány písemně.

2 Uzavření kupní smlouvy
2.1 Objednávka Kupujícího se stává závaznou. Prodávající zašle zpět kupujícímu písemné Potvrzení objednávky.
2.2 Písemné Potvrzení objednávky obsahuje specifikaci Zboží co do druhu a množství včetně jednotkových cen bez DPH, dodací lhůtu, dodací podmínku dle INCOTERMS 2010, celkovou kupní cenu a platební podmínku. Pokud Potvrzení objednávky splňuje tyto náležitosti a současně se tyto shodují s příslušnými údaji v Objednávce Kupujícího alespoň, pokud jde o specifikaci zboží co do druhu, množství a jednotkové kupní ceny, je Potvrzení objednávky považováno za platně uzavřenou Kupní smlouvu, aniž by bylo nutné další potvrzení ze strany Kupujícího.
2.3 Vyžaduje-li kupní smlouva další náležitosti (přílohy) nebo podklady (např. vzorky, výkresovou dokumentaci, formu a způsob balení a druh transportního obalu apod.) jsou tyto nedílnou součástí Kupní smlouvy.
2.4 V případě, že charakter Kupní smlouvy předpokládá součinnost Kupujícího (např. dodání technické dokumentace, vzorku, pracovního nástroje, pomocných materiálů atd.), platí, že dodací lhůta se rozumí při dostatečné a aktivní součinnosti Kupujícího.
2.5. Po obchodně technickém vyjasnění si může Prodávající vyžádat podepsání výkresové dokumentace Kupujícím.

3 Dodání Zboží
3.1 Pokud není způsob přepravy výslovně uveden v Kupní smlouvě, oznamuje Kupující
Prodávajícímu způsob přepravy v přiměřené lhůtě před uplynutím dodací lhůty sjednané v Kupní smlouvě, jinak ho určí Prodávající. Dodací lhůtu potvrzuje Prodávající Kupujícímu na písemném Potvrzení objednávky. Dodáním Zboží se rozumí okamžik předání Zboží Prodávajícím dle dodací podmínky sjednané v Kupní smlouvě v souladu s INCOTERMS 2010. Pokud není dodací podmínka sjednána v Kupní smlouvě, platí FCA sklad Prodávajícího.
3.2 Pokud není smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, přechází vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy je Zboží plně zaplaceno.
3.3 Kupující má povinnost Zboží doručené podle podmínek stanovených v Kupní smlouvě převzít, zkontrolovat a zaplatit za něj sjednanou Kupní cenu.
3.4. V případě neodebrání zboží kupujícím je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 0,5% za každý den skladování.
3.5 Kupující má právo reklamovat případné viditelné vady zjištěné na transportním obalu. Porušenost transportního obalu musí uplatnit přímo u přepravce formou zápisu o poškození zásilky.

4 Kupní cena a její úhrada
4.1 Není-li sjednáno v Kupní Smlouvě jinak, rozumí se Kupní cenou zásadně cena EXW (INCOTERMS 2010) bez DPH v příslušné měně, za příslušnou měrnou jednotku množství, zahrnující standardní obal Prodávajícího, pokud je součástí Zboží. V případě, že nebude při vývozu mimo ČR prokázán přechod Zboží přes vnější hranice, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu DPH ve výši podle platných předpisů
4.2 Kupní cenu objednávaného Zboží potvrzuje Prodávající Kupujícímu v písemném Potvrzení objednávky a tato se stává závaznou pro obě smluvní strany uzavřením Kupní smlouvy podle bodu 2.
4.3 Datem splatnosti kupní ceny se rozumí datum uvedené na faktuře, přičemž zboží se považuje za zaplacené okamžikem připsání fakturované ceny na účet Prodávajícího stanovený na faktuře. Žádné nároky (např. reklamace) neprodlužují splatnost Kupní ceny uvedenou na fakturách.
4.4 Prodávající je oprávněn prodat pohledávku před lhůtou splatnosti třetí osobě, zpravidla faktoringové bance.
4.5 Opozdí-li se Kupující s placením splatné faktury, je Prodávající oprávněn pozastavit expedici dalšího Zboží (včetně Zboží koupeného na základě dalších Kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím) až do zaplacení dlužné částky. Nedodáním Zboží podle předcházející věty nevzniká Kupujícímu nárok na úhradu sjednaných sankcí ani nárok na náhradu škody.
4.6 Vzájemné závazky smluvních stran mohou být započteny pouze na základě výslovného
souhlasu obou smluvních stran.
4.7 Prodávající má právo účtovat kupujícímu úroky z prodlení platby ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení platby.

5 Povolené tolerance
5.1 Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, může se dodané množství Zboží odchýlit od množství uvedeného v Kupní smlouvě o maximálně +/- 5 %. U výrobků, u nichž nelze z technologických důvodů předem stanovit skutečné množství, bude množství předem odhadnuto nebo stanoveno v pomocných počitatelných jednotkách. Pokud není v Kupní smlouvě stanoveno jinak, dílčí dodávky Zboží jsou povoleny a mohou být fakturovány. Fakturováno bude vždy skutečné množství dodaného Zboží.
5.2 Drobné odchylky v rámci designu Zboží, které nemají vliv na technickou a funkční kvalitu zboží, (zejména odchylky uvedené na vzorcích) jsou vzhledem k technologickému procesu výroby přípustné v rozsahu dle příslušné technické normy či podmínky a nepovažují se za vadu Zboží.

6 Záruky, reklamace
6.1 Prodávající poskytuje na prodávané Zboží záruku 12 měsíců od data dodání Zboží Kupujícímu podle článku 3 těchto VOP-p (dále Záruční doba), pokud není v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na Zboží, z jehož původní ceny již byla poskytnuta sleva z důvodu kvality Zboží.
6.2 Kupující má právo v případě vad Zboží uplatnit příslušné nároky u Prodávajícího ve výše stanovené Záruční době. Nároky uplatňuje Kupující tak, že detailní popis vad s příslušnou dokumentací a návrhem na řešení reklamace doručí ve stanovené Záruční době Prodávajícímu. Na vyžádání zašle Kupující Prodávajícímu vzorek reklamovaného Zboží v originálním balení a v relevantním množství. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace do 30 dní od doručení reklamačního nároku Prodávajícímu nebo od doručení vyžádaných vzorků reklamovaného Zboží, podle toho, který den nastane později. K nárokům uplatněným po uplynutí stanovené Záruční doby se nepřihlíží.
6.3 Pokud není Kupní Smlouvou sjednáno jinak, je Zboží dodané Prodávajícím určeno pouze ke stanovenému (obvyklému) účelu.
6.4 V případě oprávněné reklamace vad Zboží (s výjimkou vad způsobených při přepravě, které musí řešit s příslušným přepravcem dle článku 3 těchto VOP-p) si Kupující může zvolit jeden z následujících způsobů vyřízení reklamace: náhradní dodávka nebo vrácení kupní ceny (pokud již byla Kupujícím zaplacena) nebo sleva z kupní ceny.
6.5 Jakákoliv manipulace s reklamovaným Zbožím, která by ztížila nebo znemožnila ověření reklamovaných nedostatků bez písemného souhlasu Prodávajícího je nepřípustná. Při reklamaci zboží si Prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění.

7 Odstoupení od kupní smlouvy
7.1 Od platně uzavřené Kupní smlouvy nelze odstoupit, ledaže by nastaly skutečnosti, jež by příslušnou (oprávněnou) stranu k tomuto opravňovaly dle zákona. Prodávající je dále oprávněn od Kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že Kupující podstatným způsobem poruší Kupní smlouvu a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy ze strany Prodávajícího, v tomto případě je Prodávající oprávněn na Kupujícím požadovat náhradu vzniklé škody Za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména:
• nepřevzetí Zboží dodaného v souladu s Kupní smlouvou a těmito VOP-p,
• prodlení s plněním finančního závazku (úhrada kupní ceny),
• porušení jakékoliv povinnosti Kupujícího stanovené těmito VOP-p.
7.2 Na zrušení Kupní smlouvy se mohou smluvní strany kdykoli vzájemně dohodnout.
7.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže se důvodně domnívá, že se zhoršily hospodářské poměry Kupujícího. Důvodem může být například likvidace Kupujícího nebo prohlášení konkursu na majetek Kupujícího nebo skutečnost, že pojišťovatel úvěru nebo faktor významně redukuje nebo zruší úvěrový rámec poskytnutý Prodávajícímu pro obchod s Kupujícím.
7.4 Jakékoli sankční ustanovení uvedené v těchto VOP-p se považuje za smluvní sankci, která nevylučuje právo oprávněné strany na náhradu škody.

8 Okolnosti vylučující odpovědnost
8.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků způsobené
okolnostmi vylučujícími odpovědnost např.: živelní události, stávky, opatření státních orgánů (vyšší
moc).
8.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost z důvodů vyšší moci a vyvinout maximální úsilí k překonání okolností vylučujících odpovědnost.

9 Práva duševního vlastnictví
9.1 Prodávající je vlastníkem, mimo jiné, ochranných známek registrovaných v ČR a v dalších zemích. Kupující má právo používat ochranné známky Prodávajícího k identifikaci Zboží Prodávajícího. Jakékoliv další využití ochranných známek je vázáno na písemný souhlas Prodávajícího, či uzavření příslušné smlouvy.

10 Elektronická komunikace
10.1 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami uskutečněná prostřednictvím elektronické
pošty se považuje za doručenou druhé smluvní straně v dobré víře a v souladu se smlouvou a má stejnou právní sílu jako informace předaná prostřednictvím dopisu nebo faxu.

11 Závěrečná ustanovení
11.1 Rozhodné právo
Smluvní vztahy vznikající mezi smluvními stranami na základě těchto VOP-p a Kupních smluv podle nich uzavřených se řídí českým právním řádem. Spory vzniklé v rámci obchodního vztahu mezi smluvními stranami se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky budou řešeny Krajským soudem v Ústí nad Labem.
Spory vzniklé v rámci obchodního vztahu mezi smluvními stranami, z nichž alespoň jedna má sídlo nebo místo podnikání mimo území České republiky, budou rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze.
Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (sdělení FMZV č. 160/1991 Sb. v platném znění) se vylučuje.
11.2 Neplatnost části VOP-p
Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení těchto VOP-p, je neplatné pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy či obsahu či okolností, za nichž bylo sjednáno či stanoveno, jednoznačně nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu těchto VOP-p.
11.3 Platnost a účinnost VOP-p, jazykové verze
Tyto VOP-p jsou vyhotoveny v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. V případě rozporů mezi těmito jazykovými verzemi je rozhodující verze podepsaná Kupujícím.

Revize
16.11.2015

Košík

Přihlášení

Flag Counter
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení